Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas


Prazo de presentación: ABERTO ata o 30/09/2022
Obxecto
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria das subvencións
establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o ano 2022 coa finalidade de promover
a consolidación do emprego autónomo mediante incentivos á contratación indefinida inicial e á
formación de persoas desempregadas realizadas polas persoas traballadoras autónomas ou persoas
profesionais con domicilio fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia.
Por medio destes incentivos as empresas que soliciten a subvención terán a posibilidade de obter
axudas para a contratación indefinida inicial e para a formación (código de procedemento TR349F).
Inclúense dous tipos de axuda compatibles:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación
indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou
persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.
b) Bono de formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a
cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de
traballo.
A quen vai dirixido?

 1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou
  as persoas profesionais pola primeira, segunda e terceira contratación que realicen con carácter
  indefinido.
 2. Non poderán ser beneficiarias as persoas que desenvolvesen como persoas traballadoras
  autónomas a mesma ou similar actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores á data do
  inicio da nova situación de alta na Seguridade Social. Para estes efectos, entenderase por mesma
  actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas
  (CNAE).
 3. Non poderán ser beneficiarias nin as sociedades civís nin as comunidades de bens, así como as
  persoas socias ou comuneiras que as integran nin os autónomos colaboradores.
 4. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias das subvencións establecidas nesta orde
  as persoas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
  de xuño, de subvencións de Galicia:
  a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter
  subvencións ou axudas públicas.
  b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento,
  acharse declaradas en concurso, salvo que neste adquirise a eficacia un convenio, estar
  suxeitas a intervención xudicial ou ser inhabilitadas conforme a Lei concursal sen que
  conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.
  c) Dar lugar, por causa da que fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera
  contrato subscrito coa Administración.
  d) Estaren incursas a persoa física, as persoas administradoras das sociedades mercantís ou
  aquelas que exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de
  incompatibilidades que estableza a normativa vixente.
  e) Non acharse ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social
  ou ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da
  Comunidade Autónoma nos termos regulamentariamente establecidos.
  f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso
  fiscal.
  g) Non acharse ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos
  regulamentariamente establecidos.
  h) Ser sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións
  segundo a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria.
  i) Non poderán acceder á condición de entidade beneficiaria as agrupacións de persoas físicas
  ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade, cando concorra algunha das
  prohibicións anteriores en calquera dos seus membros.
  j) En ningún caso poderán obter a condición de entidade beneficiaria as asociacións incursas
  nas causas de prohibición previstas nos números 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do
  22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, nin as asociacións respecto das cales se
  suspendeu o procedemento administrativo de inscrición por atoparse indicios racionais de
  ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, mentres non
  se dite resolución xudicial firme en cuxa virtude poida practicarse a inscrición no
  correspondente rexistro.
 5. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias as persoas solicitantes que estean
  excluídas do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o
  establecido no artigo 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social,
  aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
 6. A xustificación por parte das persoas solicitantes de non estaren incursas nas prohibicións
  contidas nos números 4 e 5 anteriores para obter a condición de persoa beneficiaria realizarase
  mediante declaración responsable, coa excepción do recollido no punto 4.e), que se xustificará de
  conformidade co disposto no artigo 30.
  Requisitos
  • Bono de incentivos á contratación de persoas desempregadas
  Ámbito de aplicación das contratacións subvencionables
  Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións indefinidas iniciais de persoas
  desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con
  domicilio social e fiscal en Galicia e que se formalicen desde o 1 de outubro de 2021 ata o 30 de
  setembro de 2022.
  A contratación indefinida inicial poderá ser a tempo completo ou a tempo parcial, incluídos os
  fixos-descontinuos.
  Requisitos
 7. Os incentivos previstos nesta orde serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais que
  realicen as persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con persoas traballadoras
  desempregadas para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de
  Galicia.
 8. Será subvencionable a primeira contratación indefinida inicial cando na data en que se formalice
  o contrato polo que se solicita a subvención non houbese outra persoa traballadora contratada cunha
  relación laboral indefinida nin se contratase con carácter indefinido, con anterioridade, outra persoa
  traballadora, agás que este contrato indefinido se extinguise por dimisión, morte, xubilación,
  incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez da persoa traballadora, ou por
  resolución durante o período de proba.
 9. Serán subvencionables a segunda e a terceira contratación indefinida inicial sempre que con
  anterioridade á formalización destes contratos non se realizasen dúas o máis contratacións
  indefinidas, agás que estes contratos indefinidos anteriores se extinguisen por dimisión, morte,
  xubilación, incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez da persoa traballadora, ou
  por resolución durante o período de proba.
 10. Para que poida ser obxecto de subvención, o contrato indefinido inicial deberá formalizarse e
  comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.
  • Bono de incentivos á formación
  Accións subvencionables e requisitos
 11. As persoas autónomas que así o soliciten poderán ser beneficiarias dun bono para a formación
  das persoas traballadoras subvencionadas por medio do programa de bono de contratación previsto
  nesta orde. Para isto teñen que cumprir os seguintes requisitos:
  a) A persoa traballadora que recibe a formación e titorización ten que ser a mesma que
  participa no programa de bonos de contratación e, polo tanto, cumprir os mesmos requisitos
  que se establecen para participar na sección 1ª desta convocatoria.
  b) A duración da acción formativa será dun mínimo de 70 horas de formación teórica en
  contidos relacionados co posto de traballo a que asista integramente a persoa traballadora que
  participa neste programa.
  c) A acción formativa terá lugar dentro dos tres primeiros meses desde a data da solicitude e
  deberá estar finalizada o 30 de novembro de 2022.
 12. Queda excluída deste bono de incentivos á formación aquela formación que supoña o
  cumprimento de obrigas legais empresariais en materia preventiva a que fai referencia o artigo 19
  da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.
  MAIS INFORMACIÓN:
  https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F