CONTRATACIÓN DE PERSOAL

ANUNCIO

Pola presente convócase o proceso de contratación de seis persoas (1 albanel Oficial 2ª, 1 albanel peón, así como 4 peóns de limpeza) para formar parte do “Programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos Concellos da provincia”, durante un período de 3 meses a tempo parcial.

As persoas a contratar neste programa, deberán cumplir algunha das seguíntes situación:

.- Mulleres ao ter un diferencial de índice de paro rexistrado sensiblemente superior ao dos homes

.- Maiores de 45 anos

.- Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 33%.

.- Persoas desfavoracidas que estean en algunha das seguíntes situación:drogodependencia, vivir nun fogar on de ninguén teña emprego, persoas sen fogar, persoas con fogar monoparental e persoas con problemas para encontrar emprego polo idioma ou cuestión socioculturais.

.- Parados de longa duración. (persoas que leven mais de dous anos como mínimo como demandantes de emprego)

.- Persoas víctimas de violencia de xénero

Os interesados deberán presentar instancia nas oficinas na Casa do Concello, dende o día 29/05/2020 ata o 05/06/2020 (ambos inclusive), en horario de 9:00 hrs a 14:00hrs .

Coa instancia deberán presentar

Documento nacional de identidade

Tarxeta da seguridade social

Carné de conducir

Tarxeta de estar apuntado na Oficina de Emprego

Méritos que alegue que teñan relación coa función para a que se contrata

Coirós, 27 de Maio de 2020

O Alcalde

Asdo.) Francisco Quintela Requeijo.