AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral para homes e fam. monoparentais que se acollan á redución de xornada

Normativa:

Resolución do 5 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI440A). (DOG nº 114 do 12/6/2020)  SI440A

Obxecto

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores e familias monoparentais que,entre entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020 ambos incluídos, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas.

Persoas beneficiarias

As persoas físicas, homes e mulleres, que no período comprendido entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020, ambos incluídos, se acollan á medida de redución de xornada para o coidado dun fillo ou filla menor de tres anos, ou menor de 12 anos no suposto de que padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %, e que reúnan os seguintes requisitos:

 1. No caso de unidades familiares non monoparentais, poderán ser beneficiarios os homes que se acollan á redución de xornada e sexan traballadores por conta allea, tanto da empresa privada como das administracións públicas, organismos autónomos, entes públicos de dereito privado e empresas públicas dependentes delas, con independencia de que o seu vínculo sexa laboral, funcionarial ou estatutario.
 2. No caso de unidades familiares monoparentais, poderá ser beneficiaria a persoa, home ou muller, que se acolla á redución de xornada e sexa traballadora por conta allea, tanto da empresa privada como das administracións públicas, organismos autónomos, entes públicos de dereito privado e empresas públicas dependentes delas, con independencia de que o seu vínculo sexa laboral, funcionarial ou estatutario.

Entenderase por familia monoparental, segundo o artigo 13 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, o núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa cal manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou as fillas menores ao seu cargo.

Requisitos

 1. Estaren empadroadas en calquera concello da Comunidade Autónoma galega, como mínimo, desde o 1 de xaneiro de 2019 e manter esta condición durante todo o período subvencionable.
 2. Convivir coa filla ou o fillo durante o período subvencionable. Nos casos de custodia compartida, computarase o tempo de convivencia e o cálculo do período obxecto da subvención en proporción, segundo os termos do acordo.
 3. No caso de familias non monoparentais, o cónxuxe ou parella deberá ser unha persoa traballadora por conta allea ou ben autónoma e manter esa situación durante todo o período subvencionable. Entenderase cumprido este requisito cando, existindo períodos non traballados, a suma destes non supere o 5 % do período subvencionado, sexa este continuado ou fraccionado. Excepcionalmente, debido a causas xustificadas debidamente acreditadas derivadas da situación de crise sanitaria polo COVID-19 e da declaración do estado de alarma, no cómputo dos períodos non traballados non se terá en conta o tempo de suspensión do contrato de traballo como consecuencia dun expediente de regulación temporal de emprego que teña a súa causa na declaración do estado de alarma.
 4. Os ingresos da unidade familiar non poderán ser superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2019.
 5. Non encontrarse en ningunha das circunstancias e prohibicións establecidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados da patria potestade dos seus fillos/as, ou se a tutela ou garda fose asumida por unha institución pública.

Accións subvencionables

A redución da xornada de traballo para o coidado dunha filla ou dun fillo menor de tres anos, ou menor de 12 anos no suposto de que padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %. A redución de xornada terá que ser de polo menos o 12,5 % da xornada ou porcentaxe equivalente para o caso de que a xornada sexa a tempo parcial.

Poderán acollerse a esta axuda as persoas traballadoras que, cumprindo os requisitos establecidos, adopten unha persoa menor ou a teñan en situación de acollemento familiar, nas modalidades de acollemento familiar permanente ou acollemento familiar preadoptivo. Nestes supostos, para ter dereito á axuda non poderán ter transcorrido tres anos desde a data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola cal se constitúe a adopción. En calquera caso, a filla ou fillo por quen se solicita a axuda terá que ser menor de 12 anos.

O período máximo subvencionable, continuado ou fraccionado, será de oito meses comprendidos entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020, ambos inclídos. Para ter dereito á axuda deberá manterse a situación de redución de xornada durante un mínimo de 60 días naturais ininterrompidos.Excepcionalmente, debido a causas xustificadas debidamente acreditadas derivadas da situación de crise sanitaria polo COVID-19 e da declaración do estado de alarma, no cómputo do período mínimo de 60 días naturais ininterrompidos non se terá en conta o tempo de suspensión do contrato de traballo como consecuencia dun expediente de regulación de emprego que teña a súa causa na declaración do estado de alarma. Para determinar o período subvencionable, terase en conta o seguinte:

 1. Serán acumulables todos os períodos traballados con redución de xornada nos cales se cumpran os requisitosentre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020, ambos incluídos, co límite máximo de oito 8 meses, sempre que un dos períodos en redución de xornada sexa dun mínimo de 60 días naturais ininterrompidos, aínda que o resto dos períodos acumulables sexan inferiores a 60 días. No caso de familias non monoparentais, para o cómputo do período total subvencionable terase en conta o disposto na letra c) dos “Requisitos”
 2. O período para o cal se solicita a subvención non pode coincidir co permiso por maternidade nin con calquera outro permiso, licenza ou excedencia para a mesma finalidade da persoa solicitante ou do seu cónxuxe ou parella. De se producir este suposto, o período coincidente non se terá en conta no cómputo do período subvencionable. Excepcionalmente, no caso de que a parella desfrute o permiso de maternidade a media xornada, para o cálculo do período subvencionable so se considerará como período coincidente a metade do período do permiso por maternidade.

Contías máximas e duración das axudas:

A contía da axuda, de pagamento único, estará en función da porcentaxe de redución de xornada laboral que se solicite e da duración desta, que será como máximo de 8 meses:

Contía segundo poncentaxe de redución de xornada laboral (8 meses)

Fillos/as a cargoDe 12% ata 25%Superior ao 25% e ata o 37,50%Superior ao 37,50 ata o 50%

1

1.700 euros

2.800 euros

3.100 euros

2

2.000 euros

3.100 euros

3.400 euros

3 ou máis

2.300 euros

3.400 euros

3.700 euros

Para o cómputo do número de fillos e fillas, teranse en conta unicamente os fillos e fillas menores de 12 anos, incluídos aqueles polos que se solicita a redución de xornada.
A contía da axuda reducirase proporcionalmente cando o período subvencionable sexa inferior a 8 meses.

Documentación:

Solicitude e anexos  | Presentación electrónica na sede

 • Anexo II. Para unidades familiares monoparentais exclusivamente. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a e con outra parella ou relación análoga.
 • Anexo III: Comprobación de datos de terceiras persoas interesadas (cónxuxe ou parella).
 • Certificado de empadroamento das persoas que viven no domicilio, agás que a non convivencia resulte acreditada noutros documentos achegados xunto coa solicitude e só para o caso de familias monoparentais que non dispoñan de certificado de monoparentalidade
 • Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) no cal se acredite a situación de redución de xornada por coidado de fillo/a menor durante o período polo cal se solicita a axuda. No caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju etc.), certificación en que se acredite a referida situación en papel oficial do organismo que emite o certificado debidamente selado e coa identificación da persoa responsable que certifica.
 • Para o caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju etc.), certificación acreditativa equivalente á vida laboral relativa á persoa cónxuxe ou parella, en papel oficial do organismo que emite o certificado debidamente selado e coa identificación da persoa responsable que certifica.
 • De ser o caso, certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS relativa ao desfrute do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020, ambos incluídos, da persoa solicitante ou da persoa cónxuxe ou parella, relativo ao fillo ou filla por quen se solicita a axuda, ou certificación acreditativa equivalente no caso doutro sistema de previsión social (Muface, Isfas, Mugeju etc.).
 • Libro de familia completo ou inscrición no rexistro.
 • Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio, se é o caso.
 • Nos supostos de adopción, resolución xudicial pola cal se constitúa a adopción..
 • Resolución administrativa ou xudicial de acollemento familiar dos fillos e fillas menores de 12 anos na dita situación, de ser o caso, cando non fose expedida pola Xunta de Galicia.
 • Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % dos fillos ou fillas menores de doce anos, de ser o caso, cando non fose expedida pola Xunta de Galicia.

Lugar de presentación:

Prazo de presentación:

Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG. Ata o 13 de xullo de 2020, por ser o 12 inhábil.

Prazo de resolución

O prazo para resolver e notificar será de catro meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada.