CONTRATACIÓN PERSOAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ANUNCIO

FORMACIÓN DA CUADRILLA MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Pola presente convócase en proceso de contratación de cinco persoas para formar parte da cuadrilla municipal de extinción de incendios (1 capataz e 4 peóns), durante 3 meses

Para o posto de capataz, os interesados deberán presentar algunha das seguíntes titulacións: Enxeñeiro de montes, enxeneiro técnico forestal, técnico superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación profesional equivalente.

Asi mesmo para o posto de capataz e de catro peóns deberán presentar instancia nas oficinas na casa do Concello, dende o día 08/06/2020 ata o día 12/06/2020 (ambos inclusive) en horario de 09:00hrs a 14:00hrs.

Coa instancia deberán presentar

– Documento nacional de identidad

– Tarxeta Seguridade Social

– Carné de conducir

– Tarxeta de estar apuntado na Oficina de Emprego.

– Méritos que alegue que teñan relación coa función para que se contrata

Coirós, 05 de Xuño de 2020

O Alcalde,

Asdo.) Francisco Quintela Requeijo