PROGRAMA TALENTO 30

Programa Talento 30
TR353C – Programa practica profesional menores de 30 anos
OBXECTO DA AXUDA
Facilitar un periodo de practica profesional acompanada dun proceso de formacion para o emprego as persoas menores de 30 anos. Con tal obxectivo existen duas linas de axuda:

 1. Programa Talento 30 en practicas. Contratacion para a obtencion de practica profesional axustada ao nivel de estudos das persoas menores de 30 anos con titulacion.
 2. Programa Talento 30 formacion en alternancia. Incentivos para contratos de formacion en alternancia de persoas menores de 30 anos sen cualificacion profesional.
  A QUEN VAI DIRIXIDO
  Empresas calquera que sexa a sua forma xuridica, incluidos autonomos, sociedades civis e comunidades de bens que contraten a traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo localizados en Galicia.
  ACCIONS SON SUBVENCIONABLES
  As contratacions por conta allea de persoas mozas mediante a subscricion de contratos para a obtencion da practica profesional
  As contratacions por conta allea de persoas mozas mediante a subscricion de contratos de formacion en alternancia:
  Os contratos teran unha duracion minima de 12 meses e deberan ser a xornada completa.
  O periodo durante o que se tenen que producir os contratos formativos para que sexan subvencionables e desde o 16 de outubro de 2022 ata o 30 de novembro de 2023.
  Seran subvencionables os incentivos a formacion en competencias brandas de cada unha das persoas que sexan contratadas cunha duracion minima de 60 horas.
  CAL E A CONTIA DA AXUDA?
  En funcion do grupo de cotizacion da persoa contratada, entre 9.975€ e 16.625€.
  Ademais de 2.000€ á para formacion presencial ou 1.000€ para teleformacion.
  PRAZO
  Prazo aberto ata o 2 de outubro
  Concederanse por orde de entrada.
  MAIS INFORMACION:
  Se quere obter mais informacion ou valorar se cumpre cos requisitos para ser beneficiario:
  https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=TR353C