Sube o salario mínimo

Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2021.
O salario mínimo para actividades na agricultura, na industria e nos servizos, sin distinción de sexo nin idade dos traballadores, queda fixado en 32,17 euros/día ou 965 euros/mes, según o salario esté fixado por días ou por meses.
No salario mínimo computase únicamente a retribución en diñeiro, sin que o salario en especie poida, en ningún caso, dar lugar á minoración da cuantía íntegra en diñeiro de aquel.
Este salario entendese referido á xornada legal de traballo en cada actividade, sin incluir no caso do salario diario a parte proporcional de domingos e festivos. Si se realizase xornada inferior
percibirase a prorrata.
Para a aplicación no cómputo anual do salario mínimo tendránse en conta as regras sobre compensación que se establecen nos artigos seguintes.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15770